11 de febrer de 2022

Durant els dos anys de pandèmia, ACTAS juntament amb AMMFEINA i Dincat van endegar un observatori per tal de recollir dades sobre quina era l’afectació  que aquesta situació estava tenint sobre l’accés al mercat laboral obert i en el manteniment del lloc de feina de les persones que estan ateses en serveis de Treball amb Suport.

Fruit d’aquest treball es van elaborar tres informes, en diferents moments,  que es van presentar als representants del Departament d’Empresa i Treball, als diferents partis polítics i al Síndic de Greuges. Des del Síndic es va demanar en dues ocasions al Departament perquè valoressin quina era la situació del Treball amb Suport a Catalunya i quines eren les polítiques actives implementades, no tans sols per a la inserció laboral futura, sinó també pels manteniment dels llocs de feina i previsió per al futur.

En data 8 de febrer de 2022 vam concloure aquesta etapa amb una reunió al Departament amb el Director General, el Sr Josep Vidal, la subdirectora la Sra Isabel Garcia i el Síndic el Sr Joan Saura, a més de representants de les tres federatives. En la reunió es va tractar sobre les polítiques presents i futures del Treball amb Suport i sobre la interlocució entre el Departament i les federatives perquè pogués ésser més fluïda i coparticipada.

En l’informe del Síndic de l’any 2021 es dedica una part  (pàgs 129-131) a les demandes del Treball amb Suport fruit de tot aquest treball que hem dut a terme.

“També en l’accés a les oportunitats laborals per part de persones amb discapacitat, col·lectiu amb altíssimes taxes de desocupació, trobem la manca d’una acció més decidida per part de l’Administració. Calen polítiques actives d’ocupació que tinguin en compte, més que mai, les especials dificultats d’aquest
col·lectiu, que apostin per impulsar programes i metodologies com la del Treball amb Suport, en què no només es tingui en compte la inserció laboral d’aquestes persones, sinó també el manteniment dels llocs de treball, l’orientació professional i l’atenció a les necessitats de suport emocional que aquestes
persones puguin necessitar.” (pàg 14 de l’Informe)