El treball amb suport és un model d’integració laboral per persones amb discapacitats que va començar a desenvolupar-se en els Estats units en els anys 80. És un model metodològic d’integració laboral que facilita la incorporació al treball ordinari de col.lectius de persones amb limitacions significatives de caràcter físic, psíquic o sensorial, a través d’un conjunt d’estratègies i procediments tècnics de suport, ajustats a les necessitats dels treballadors amb discapacitat.

Segons David Mank es tracta d’un «treball remunerat en llocs de la comunitat, amb els suports individualitzats i continuats que assegurin l’èxit a llarg termini, i on existeixin clares oportunitat per la interacció amb persones sense discapacitat».

Es basa en quatre punts fonamentals:

1. Treball integrat en empreses normalitzades en condicions el més similars possibles a les dels companys de treball sense discapacitats que porten a terme activitats equiparables.

2. Entrenament dins del lloc de treball, de manera que primer s’ubica a la persona en un lloc i allà mateix se li proporciona l’entrenament necessari per portar-lo a terme.

3. Remuneració des del primer moment com a qualsevol altre treballador.

4. Recolzament al llarg de la vida laboral de la persona per possibilitar el manteniment del lloc i del rendiment requerit. Aquest recolzament fluctua al llarg del temps en funció de la situació de la persona.

EL TREBALL AMB SUPORT NO ÉS:

:: Una agència de col·locació que es dedica a buscar feina en el mercat obert a les persones amb el certificat de minusvalia, però que quasi no necessiten suport (seguiment i contactes esporàdics)

:: Un treball en una empresa ordinària amb un monitor sempre al costat.

:: Suport en centres ocupacionals o centres especials de treball.

:: Selecció dels «millors» candidats i rebuig d’aquells que tenen majors necessitats (no rebuig zero).

:: Pràctica laboral en empreses.

EL TREBALL AMB SUPORT ÉS:

:: Treball remunerat en empreses ordinàries de la comunitat amb un contracte laboral individual per aquelles persones amb discapacitat que necessiten suport i seguiment.

:: Un sistema de suport individualitzat que parteix sempre dels interessos personal i actua mitjançant la planificació centrada en la persona.

:: Significa promoció i empowerment dels participants (treballadors). A més de la seva col·locació és important la seva promoció personal i laboral, que intervingui en la presa de decisions que afecta a la seva vida (autodeterminació i autoprotecció).

:: Integració social i suports naturals, ja que es persegueix sempre la inclusió social de qualitat en els ambients comunitaris on s’integra l’individu. D’aquí, la importància dels preparadors laborals en quant la seva actuació va dirigida a fomentar al màxim els suports naturals dins i fora de l’empresa.

:: Reconversió dels nostres centres i serveis per tal de poder oferir programes d’intervenció real basats en la comunitat.


Història

El Treball amb Suport neix a Estats Units a finals de la dècada dels 80. L’aparició i desenvolupament del treball amb suport a Espanya s’ha fet possible en gran part als dos fets antecedents següents:

a) La promulgació de la llei d’Integració Social dels Minusvàlids en el 1992, llei del marc de l’Estat Espanyol en defensa de tots els drets de les persones amb discapacitat, impregnada de l’esperit i la riquesa del principi escandinau de Normalització i Integració Social. En el seu article 37 diu «serà finalitat primordial de la política de treball de treballadors minusvàlids la seva integració en el sistema ordinari de treball».

b) El Programa d’Integració Escolar. Un dels principals avenços provocats per la corrent de Normalització i per la LISMI va ser aquest programa. El principi de normalització juntament amb l’aparició de la llei danesa de 1959, va emmarcar totes les polítiques socials.

Després de l’educació integrada era lògic que aparegués algun moviment com el Treball amb Suport que promogués el treball integrat per les persones amb discapacitats significatives.

La psicologia experimental i la modificació de la conducta van ser les fonts d’influència més importants pel naixement en els Estats Units del Treball amb Suport. A Espanya es va donar a conèixer públicament en el I Simposium Internacional sobre Treball amb Suport. Per primera vegada es parlava en Espanya d’un sistema de suport personalitzat per acompanyar les persones amb un retard mental a altres minusvalies en la seva recerca i manteniment d’un lloc de treball en el mercat obert. En aquest I Simposium, a més de les experiències nord-americana (Wehman) i irlandesa (Lynch), es van presentar els resultats de dues experiències espanyoles, el Projecte Aura (Canals i Domènech, i Treball amb Suport (Bellver, Moll, Roselló i Serra,, pioneres en l’aplicació d’aquest mètode i modèliques, és a dir, imitables.

És important assenyalar que en el 1992 apareix la nova definició de retard mental de la AAMR, que tipifica les diferents necessitats de suport i planteja els sistemes de suport com a principal via d’intervenció.

Un any més tard, en el 1993 es funda la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE). Aquest mateix any neix l’European Union of Supported Employment (sent els països fundadors Espanya, Irlanda, Holanda, Portugal, Alemanya i Regne Unit. Dos anys més tard neix l’Associació Catalana de Treball amb Suport.

La metodologia del treball amb suport i el desenvolupament de programes que la utilitzessin, no es produeix a Espanya de manera rellevant fins a la dècada dels 90.

L’evolució i els increments en el número d’usuaris de programes de treball amb suport ha estat progressiva. Fruit del grau d’implantació d’aquesta metodologia al llarg dels anys, ha anat també augmentant el número de persones integrades en llocs de treball mitjançant aquest sistema.


Marc normatiu

«L’objectiu que cal assolir rau precisament a arribar a la situació en què les lleis especials no facin falta perquè les persones afectades restin integrades en un pla d’igualtat absoluta en la legislació general aplicable a tots els espanyols» Ramon Trias Fargas

Amb l’aprovació de la Constitució el quadre legal i normatiu que regula el nostre estat de dret canvia els anteriors pilars que fomentaven la vida política, econòmica, cultural i social. A partir d’aleshores, s’estableix clarament la «responsabilitat que tenen els poders públics per promoure les condicions que facin possible que la llibertat i la igualtat dels individus siguin reals i efectives, que puguin ser assumides en plenitud facilitant a la vegada la participació de tots els ciutadans en tots i cadascun dels àmbits de la seva vida» (art.9.2.). Pel que respecte al treball, l’art. 35 afirma que «tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió i ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i al de les seves famílies». Per altra part, l’art.49 al·ludeix especialment a les persones amb discapacitat quan estableix que «els poders públics realitzaran una política de prevenció, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals es prestarà l’atenció especialitzada que requereixen i emparen especialment en la consecució dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans».

La promulgació de la LISMI, Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, aborda directament la inserció social de les persones amb discapacitat fonamentant tota la seva estratègia en els següents principis:

:: Normalització o integració: «serà finalitat primordial de la política d’ocupació dels treballadors minusvàlids la seva integració en el sistema ordinari de treball…» (art.37).

:: No discriminació: «S’entendran de nul·litat i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de les empreses que suposin en contra dels minusvàlids discriminacions en l’ocupació en matèria de retribucions, jornades i demés condicions de treball» (art.38.2).

:: Equiparació d’oportunitats: «es fomentarà l’ocupació dels treballadors minusvàlids mitjançant l’establiment d’ajudes que facilitin la seva integració laboral».

Actualment, l’Estat Espanyol (a diferència d’altres països membres de la Unió Europea), no compta amb un marc normatiu específic per al treball amb suport.

Durant l’any 2005, la AESE va realitzar un estudi comparatiu de les legislacions de treball amb suport a l’Estat Espanyol, on es va posar en evidència que Catalunya encara no compta amb aquest marc regulador.


Agents

Els principals agents implicats en el Treball amb Suport són:


Indicadors de qualitat

Els indicadors presentats a continuació han estat extrets de l’APSE i han estat traduïts per Ferran Bellver:

:: Indicadors de qualitat per a les persones que reben serveis de treball amb suport: els individus tenen dret d’exercir eleccions informades durant tot el procés de rehabilitació.

:: Indicadors de qualitat pel personal de treball amb suport:proporcionar serveis de treball amb suport de qualitat requereix habilitats tècniques i interpersonals aplicades de manera flexible i creativa. El personal de servei directe ha d’escoltar i respectar els desitjos de cada individu a qui dóna suport, adherir-se a les normes de cada empresa i treballar estretament amb tots qui estan implicats en la vida de la persona.

:: Pràctiques organitzacionals que donen suport a serveis de qualitat: la major part del personal implicat en treball amb suport pertany a algun programa comunitari de rehabilitació, centre de salut mental o organització de treball amb suport.

A més, l’any 2005 la EUSE va publicar els seus indicadors de qualitat, que es poden consultar tant en anglès com en castellà a: euse.org/FichaDoc.asp?id=30